HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING GENNEP

 

Artikel 1 Het lidmaatschap

1. Een natuurlijk persoon, die lid van de vereniging of aangeslotene wil worden geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over toelating beslist.

2. De leden en aangeslotenen zijn verplicht hun adres, woonplaats, geboortedatum en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur, dat een lijst van leden en aangeslotenen bijhoudt.

Artikel 2 Algemene vergadering

1. a. Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging en de aangeslotenen onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zonodig met bijvoeging van toelichtende bescheiden.

b. De datum van de algemene vergadering dient tenminste tien dagen tevoren bekend te zijn gemaakt.

c. De agenda en bijbehorende stukken worden zoveel mogelijk uiterlijk vijf dagen voor de vergadering toegezonden.

2. Uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling door de algemene vergadering worden opgegeven aan het bestuur, dat ze vervolgens op de agenda plaatst.

3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen, staande de vergadering, onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

4. a. Op buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde onder sub 1 tot en met 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat in spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Indien een buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan tien dagen, kan zij echter beslissen dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is dat behandeling in een met inachtneming van het onder lid 1, b gestelde termijn bijeengeroepen vergadering niet kon worden afgewacht.

b. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in art.9.3 van de statuten worden bijeengeroepen door leden, die met het verzoek daartoe zich tot het bestuur hebben gericht, wanneer daaraan binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven. Zij nemen daarbij het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht.

c. Buitengewone vergaderingen als bedoeld in artikel 9.3 van de statuten voorzien zelf in hun leiding en het opstellen van de notulen. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.

Artikel 3 Het stemmen

1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.

3. Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, danwel zijn ondertekend, danwel namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen of niet terzake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden evenals blanco stemmen bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4 Kandidaatstelling

1. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld.

2. Indien één kandidaat is gesteld voor één vacature, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig lid stemming verlangt.

3. Zijn twee kandidaten gesteld voor één vacature, dan wordt tussen hen gestemd en is degene, die de meeste stemmen verwerft, gekozen.

Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert dit geen meerderheid op, dan beslist het lot.

4. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld voor een minder aantal vacatures dan zijn die kandidaten gekozen op wie de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht.

Bij een gelijk aantal geldig uitgebrachte stemmen, welke in een zekere situatie geen juist aantal afvallers oplevert, zal herstemming plaatsvinden volgens het gestelde onder lid 3.

5. Indien het bestuur van oordeel is, dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, zullen de taken van het bestuurslid waarvan het bestuurslidmaatschap is geëindigd, tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid worden waargenomen.

Artikel 5 Het beheer

De penningmeester beheert de geldmiddelen en het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voorzover nodig geeft het bestuur de nadere voorschriften die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging naar zijn oordeel vordert.

Artikel 6 Bevoegdheden en vergaderingen van het bestuur

1. Bestuursleden die een bepaalde functie hebben, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.

2. Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het bestuur zulks verzoeken.

Artikel 7 Dagelijkse leiding

1. Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur kiest, dient dat te bestaan uit tenminste drie leden, waaronder de voorzitter van de vereniging.

2. Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en heeft de door het bestuur aan hem toegekende bevoegdheden.

Artikel 8 Commissies

1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering.

2. De samenstelling, de taak, de bevoegdheden en de werkwijze van de commissie, alsmede de zittingsduur van de leden ervan, worden door het bestuur respectievelijk de algemene vergadering geregeld. Het bestuur respectievelijk de algemene vergadering voorziet in tussentijdse vacatures. Van iedere commissievergadering wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisneming gezonden.

3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene vergadering. De commissie is dan voor dit deel van haar taak verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Artikel 9 Geldmiddelen

De door de leden te betalen jaarlijkse contributie respectievelijk bijdrage wordt voor elk verenigingsjaar op basis van het door de algemene vergadering bepaalde bedrag per lid door de penningmeester ingevorderd.

Artikel 10 Competitie

Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de leden wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. De inhoud van de wedstrijden wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 11 Onderscheidingen

1. Het erelidmaatschap van de vereniging kan door de algemene vergadering worden verleend aan natuurlijke personen, die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

2. Een voorstel tot het verlenen van deze onderscheiding kan zowel door het bestuur als door één of meer leden worden gedaan.

3. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de algemene vergadering is vastgesteld.

2. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt.

3. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking aan de leden en de aangeslotenen van de vereniging, ook voor wat betreft eventuele intrekking, wijzigingen en/of aanvullingen.

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden te Gennep op 19 februari 1998.