STATUTEN SCHAAKVERENIGING GENNEP

 

        Artikel 1 Naam en vestigingsplaats

De vereniging is opgericht op 22 oktober 1936.

Zij is genaamd: Schaakvereniging Gennep en is gevestigd in de gemeente Gennep.

 

Artikel 2 Doel en middelen

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het schaakspel in haar werkgebied, de gemeente Gennep.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van een interne competitie;

b. het deelnemen aan een bondscompetitie

c. het houden van een snelschaakkompetitie

d. maken van propaganda voor het schaakspel;

f. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

 

Artikel 3 Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar van de vereniging, loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Artikel 4 Leden en aangeslotenen

1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.

2. Leden van de vereniging worden onderscheiden in:

a. gewone leden;

b. jeugdleden.

Alle anderen die bij de vereniging betrokken zijn, zijn aangeslotenen.

3. Ereleden zijn personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Zij behoeven niet de bijdrage van de aangeslotene te betalen.

4. Gewone leden zijn leden die deelnemen aan de vormen van competitie zoals vermeld in artikel 2 lid 2, onder a en b, of één van beide..

5. Jeugdleden zijn leden die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

6. Het bestuur regelt met de aangeslotenen van welke goederen, diensten en faciliteiten die de vereniging aan de leden ter beschikking stelt, ook zij bevoegd zijn gebruik te maken. Voorzover mogelijk zijn de statuten en reglementen van de vereniging ook op hen van toepassing.

7. Wie tot de vereniging als lid of aangeslotene toetreedt geeft daarmee te kennen zich achter het doel van de vereniging te scharen op basis van de binnen de vereniging geldende statuten, besluiten en gewoonten. Op voorstel van het bestuur kunnen bepaalde verplichtingen bij besluit van de algemene vergadering nader worden omschreven en opgelegd.

 

Artikel 5 Toetreding

Zij die als lid of aangeslotene tot de vereniging wensen toe te treden, kunnen dit doen door aanmelding bij het bestuur.

Bij meerderheid van stemmen wordt omtrent de toetreding door het bestuur besloten. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.

 

                                                                Artikel 6 Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. schriftelijke opzegging door het lid;

c. opzegging namens de vereniging;

d. ontzetting.

2. Het in lid 1 bepaalde is op de aangeslotenen van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Het bestuur

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie personen.

2. Bestuursleden moeten lid of aangeslotene van de vereniging zijn.

3. a. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen.

b. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, diens vervanger, een secretaris en een penningmeester aan en verdeelt overigens in onderling overleg de taken. De leden worden hiervan meteen in kennis gesteld.

4. Bestuursleden worden gekozen voor de zittingstijd van vier jaar.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging;

b. bij het verstrijken van de zittingsperiode;

c. door tussentijds bedanken;

d. door ontslag bij een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

6. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de zittingstijd, die het bestuurslid waarvan het bestuurslidmaatschap is geëindigd, nog had te vervullen.

7. Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging, kan de vereniging bovendien worden vertegenwoordigd door de voorzitter of bij diens ontstentenis door zijn vervanger of twee gezamenlijk handelende andere bestuursleden.

 

Artikel 8 Commissies

De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur behulpzaam zijn in de uitvoering van zijn taak. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.

In elk geval kent de vereniging een kascommissie. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de stukken die bedoeld zijn in artikel 9 lid 7 onder b, en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

 

Artikel 9 De algemene vergadering

1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Aangeslotenen hebben toegang tot de algemene vergadering en kunnen daar het woord voeren, maar hebben géén stemrecht.

2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste éénmaal per jaar, zijnde de jaarvergadering.

3. Indien tenminste eentiende gedeelte van de leden het bestuur onder opgave van de te behandelen onderwerpen daarom verzoekt, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

4. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste tien dagen tevoren schriftelijk aan de adressen van alle leden.

5. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of diens plaatsvervanger.

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend.

7. De jaarvergadering wordt in september gehouden, bij voorkeur op de eerste donderdag. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar;

b. de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting;

c. het verslag van de kascommissie;

d. de voorziening in vacatures.

8. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

 

Artikel 10 Het stemmen

1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen.

2. Een lid kan zijn stem door een door hem aan te wijzen ander lid laten uitbrengen. In dat geval dient ten blijke daarvan op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd.

 

Artikel 11 Besluitvorming

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. De wijze van stemmen wordt bij reglement geregeld.

2. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.

3. Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste drievierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.

4. Is in de algemene vergadering, bedoeld in lid 2 of lid 3, het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, mits tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 12 Geldmiddelen

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;

b. bijdragen van aangeslotenen;

c. subsidies;

d. schenkingen, legaten en andere baten.

2. De algemene vergadering stelt tijdens de jaarvergadering voor het lopende verenigingsjaar de begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging, de te heffen contributie en de te betalen bijdrage voor dat jaar door de aangeslotenen vast. De leden en de aangeslotenen zijn, tenzij anders bepaald, gehouden tot het betalen van de voo hen vastgestelde bijdragen. De wijze van inning wordt geregeld bij het huishoudelijk reglement.

3. Voor verschillende categorieën van leden kunnen verschillende contributies worden vastgesteld. De algemene vergadering is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie of de bijdrage te verlenen.

 

Artikel 13 Reglementen

1. Het huishoudelijk reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de algemene vergadering.

3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging andere reglementen vaststellen.

 

Artikel 14 Algemene bepaling

In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder de gehoudenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

 

Artikel 15 Ontbinding van de vereniging

1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

2. Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging vastgesteld.

3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 19 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden op

11 maart 1999 te Gennep.

  De voorzitter,                          De secretaris,

            P Voss                                     M van der Kooi