Competitiereglement Interne Competitie 2005/2006

 

Artikel 1: BEGIN EN EINDE COMPETITIE

1. De interne competitie begint op donderdag 8 september 2005 en eindigt op 28 april 2006. Gespeeld zal worden volgens het Zwitsers systeem. In principe zal de competitie uit 3 cyclussen bestaan van respectievelijk 9, 9 en 10 ronden. Alleen bij hoge uitzondering (wanneer b.v. het clublokaal niet beschikbaar is of conform artikel 9 lid 3) kan hiervan door de competitieleider worden afgeweken.

2. In verband met het rapidkampioenschap en het snelschaakkampioenschap zal de interne competitie in november 2005 respectievelijk in februari 2006 beide keren gedurende 2 weken onderbroken worden. Tevens wordt geen competitie gespeeld tussen kerst en nieuwjaar en op de donderdag na de carnaval. Raadpleeg hiervoor het aan elke speler in het bezit gestelde speelschema interne competitie.

Artikel 2: PLAATS VAN SPELEN

De leden zijn verplicht de voor hen vastgestelde partijen te spelen op de competitieavond en in het clublokaal, tenzij in overleg met de competitieleider anders is bepaald.

Artikel 3: VERHINDERING/VERSTEK

Bij verhindering dient de competitieleider op de speeldag uiterlijk voor 18.00 uur in kennis te worden gesteld. Indien een speler zich afmeldt voor dit tijdstip dan ontvang hij ¼ punt (het zgn. compensatiepunt). Een uitzondering hierop vormen de laatste 2 ronden van de competitie. Ook bij afmelding voor 18.00 uur ontvangt men dan geen compensatiepunt.

Tevens kan iedere speler per cyclus, genoemd in artikel 1, lid 1, één extra bye vragen. Hij ontvangt dan één punt. Vraagt de speler in een cyclus geen extra bye, dan geldt het resultaat van de laatste partij in een cyclus als een bye en ontvangt de speler ongeacht de uitslag één punt.

Artikel 4: NOTATIE PARTIJ EN SPELEN MET DE KLOK

Alle spelers zijn verplicht:

de notatie van de partij duidelijk bij te houden en

te spelen met de klok.

Artikel 5: SPEELTEMPO

Het speeltempo per speler bedraagt bij:

a. aanvang van de partij 40 zetten in 1 uur en 45 minuten

b. na de 40e zet van zwart worden de klokken van beide spelers 15 minuten teruggezet en wordt de partij uitgespeeld met de resterende tijd. De normale spelregels blijven gelden. Zie hiervoor het Reglement van de KNSB. Dus niet de snelschaakregels. Noteren is dan niet meer verplicht.

Artikel 6: BEGIN PARTIJ/NIET-OPKOMST SPELER

1. Uiterlijk op het tijdstip van 20.15 uur - tenzij met toestemming van de competitieleider anders onderling overeengekomen - dient de partij een aanvang te nemen.

2. Bij niet-opkomst van:

a. de witspeler dient de zwartspeler diens klok in te drukken.

b. de zwartspeler voert de witspeler zijn 1e zet uit en drukt vervolgens zijn klok in.

3. Een partij wordt verloren verklaard wanneer een speler niet voor 21.15 uur aanwezig is in het clublokaal, tenzij tussen beide partijen en met toestemming van de competitieleider anders geregeld.

Artikel 7: BEEINDIGING PARTIJ

1. Na het beëindigen van het officiële gedeelte van de partij dient bij eventuele na-analyses of anderzijds de rust en de concentratie van de andere spelers te worden gewaarborgd.

2. Na afloop van de partij en eventuele na-analyse heeft elke speler de verplichting de gebruikte stukken op te bergen in de daarvoor bestemde kistjes en doosjes, overeenkomstig de nummering van stukken en kistje.

Artikel 8: LOTING

1. De loting voorafgaande aan iedere ronde geschiedt door de competitieleider. De loting is gebaseerd op het Zwitsers systeem. Bij een oneven aantal spelers krijgt de speler die geen tegenstander heeft een bye. Hij ontvangt dan 1 punt. De bye wordt toegewezen op basis van de stand in de competitie waarbij de speler die bovenaan in de stand staat het eerst een bye krijgt, vervolgens nummer twee in de stand en zo vervolgens totdat alle spelers een bye hebben ontvangen. Als alle spelers een bye hebben ontvangen dan is vervolgens de stand van onder naar boven bepalend voor welke speler een bye krijgt.

2. Een speler zal nooit een tweede bye krijgen voordat alle andere spelers een bye hebben ontvangen.

3. Men speelt binnen de eerste en tweede cyclus 9 ronden en binnen de derde cyclus 10 ronden waarbij men per cyclus nooit vaker dan één keer tegen dezelfde speler speelt.

4. De kleurverdeling in de 2e en 3e cyclus is tegengesteld aan een eventuele voorafgegane ontmoeting tussen twee spelers. De spelers moeten hier zelf op toe zien. Als de partij eenmaal is begonnen kan de kleurverdeling niet meer worden veranderd.

Artikel 9: RANGSCHIKKING

1. Voor iedere overwinning ontvangt de speler 1 punt. Voor een remise ½ punt.

2. Wanneer een speler namens de SV Gennep op de reguliere clubavond (meestentijds donderdagavond) aan een wedstrijd voor de Drie-Provinciën- of Bondscompetitie deel neemt ontvangt hij voor een overwinning of remise één respectievelijk een half punt voor de interne competitie. Bij een nederlaag ontvangt hij geen punten voor de interne competitie.

3. Eindigen na afloop van de competitie twee of meer spelers met een gelijk aantal punten bovenaan dan zal een extra speelronde worden ingelast om te bepalen wie zich kampioen van de vereniging mag noemen. De competitieleider bepaalt, eventueel in overleg met de spelers, het aantal en de tijdsduur van de partijen die gespeeld moeten worden. Eindigen vanaf plaats drie spelers met een gelijk aantal punten dan zullen deze als gelijk geëindigd worden beschouwd.

Artikel 10: VERTREK EN/OF TERUGTREDING LEDEN

Bij tussentijdse terugtreding door een speler uit de onderlinge competitie blijven alle uitslagen gelden van alle door deze speler gespeelde partijen.

Artikel 11: VERVANGING COMPETITIELEIDER

Bij afwezigheid van de competitieleider wordt hij vervangen door de vice-voorzitter, respectievelijk de secretaris. De competitieleider is tevens arbiter. In de ledenvergadering van 4 september 2003 zijn, naast de competitieleider, Pierre Voss en Ron Beumer aangesteld als vervangend arbiter.

Artikel 12: NIET-BESCHREVEN REGELS

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider, eventueel in overleg met het bestuur.

Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 1 september 2005.