Competitiereglement Interne Competitie

In dit reglement betekenen de woorden 'hij' en 'zij' tevens 'zij' en 'haar'.

Artikel 1: BEGIN EN EINDE COMPETITIE

1.   De interne competitie start in principe in september en eindigt in principe eind april of begin mei . Op de ledenvergadering aan het begin van het seizoen wordt hierover besloten. De competitie bestaat uit 4 cycli van elk 7 ronden. In de ledenvergadering kan echter een afwijkend speelschema worden vastgesteld . Alleen bij hoge uitzondering (wanneer bv. het clublokaal niet beschikbaar is) kan hiervan door de competitieleider, in overleg met het bestuur, worden afgeweken.

2.   In verband met het rapid- , het snelschaakkampioenschap of externe wedstrijden voor de Drie-ProvinciŽn- of Avondbondscompetitie kan/zal de interne competitie worden onderbroken. Raadpleeg voor het speelschema de (voorlopige) agenda op de website van onze vereniging.

Artikel 2: PLAATS VAN SPELEN

De leden zijn verplicht de voor hen vastgestelde partijen te spelen op de competitieavond en in het clublokaal, tenzij in overleg met de competitieleider anders is bepaald.

Het clublokaal is per 12 september 2019 in MFC De Goede Herder, Europaplein 1, Gennep.

Artikel 3: INDELING INTERNE COMPETITIE

  1. Indeling vindt plaats op de competitieavond in het clublokaal om 20.15 uur. De spelers zijn verplicht zich vůůr 20.15 uur in het clublokaal aan te melden bij de competitieleider of diens vervanger. Spelers die mee willen spelen, maar mogelijk niet om 20.15 uur aanwezig kunnen zijn, dienen dit vůůr 20.15 uur te melden bij de competitieleider of bij iemand van het clublokaal; zij worden dan ingedeeld.
  2. De competitieleider deelt op de competitieavond de competitie in met behulp van het programma Swiss Master 5.
  3. Indeling ronde 1 van cyclus 1: Er worden twee poules gevormd, een a- poule (de hoogst geŽindigden van het vorige seizoen) en een b-poule (de overige spelers), ingedeeld op basis van de eindstand van de interne competitie in het vorige seizoen; Afwisselend wordt uit de beide poules een lot met de naam van een speler getrokken.  De kampioen van het vorige seizoen loot de kleur van de eerst gelootte paring. De speler uit de A-poule heeft bij de eerste paring wit, bij de 2e paring zwart etc.  
  4. Cyclus 2, 3, 4: eerste speelronde loting met Swiss Master 5, indeling op basis van de stand na cyclus 1, 2 cq 3, waarbij artikel 8 2e lid bepalend is. De kleurverdeling voor de 1e paring wordt geloot, vervolgens is de kleurverdeling afwisselend wit of zwart.
  5. Men speelt binnen een cyclus in principe niet vaker dan 1 keer tegen dezelfde speler.
  6. De kleurverdeling bij een 2e partij tussen 2 spelers is tegengesteld aan de kleurverdeling bij de 1e partij tussen die spelers. Het Swiss Master programma dient hierop eventueel aangepast te worden.

Artikel 4: DE BYE EN DE BONUS

1.   Over de eerste drie cycli worden vier bye's verdeeld en wel als volgt:

       a. per cyclus mogen maximaal 3 bye's worden opgenomen tot een maximum van 4 op te nemen bye's

       b. in de laatste vier ronden van de competitie kan geen bye meer worden opgenomen

       c. in geval van een bye ontvangt de speler een Ĺ punt.

2.   Heeft een speler zich niet conform artikel 3.1 aangemeld en heeft hij nog een mogelijkheid conform artikel 1a om een bye op te nemen, dan wordt hij geacht een bye op te nemen.

3.   Een speler, die op een avond waarop interne competitie gespeeld wordt, meespeelt in een team van de SV Gennep dat Avondcompetitie of Drie-ProvinciŽncompetitie speelt, kan de competitieleider of diens vervanger voor aanvang van zijn partij aangeven dat het resultaat van zijn partij meetelt voor de interne competitie. Doet hij dat niet dan wordt hij geacht een bye op te nemen. Een uitzondering op deze regel geldt tijdens de 4e cyclus. Spelers die binnen 2 punten van de koploper van de interne competitie staan kunnen hun partij in de 4e cyclus niet mee laten tellen voor de interne competitie.

4.   Oneven bye: bij een oneven aantal in te delen spelers krijgt de speler, die op dat moment het hoogst op de ranglijst, bepaald op grond van artikel 8 2e lid,  staat en niet eerder een oneven bye heeft gehad, een bye (1 punt). Wanneer alle spelers een oneven bye hebben gehad wordt de volgende oneven bye toegekend aan de speler die het laagst staat op de ranglijst etc. De oneven bye geldt als een gespeelde partij.

          

Artikel 5: NOTATIE PARTIJ EN SPELEN MET DE KLOK

Alle spelers zijn verplicht:

a.      de notatie tijdens de gehele partij duidelijk bij te houden en

b.       te spelen met de klok.

Artikel 5: SPEELTEMPO

Het speeltempo bedraagt per speler:

a.       1 uur en 30 minuten per speler voor de gehele partij.

b.       30 seconden extra per zet voor de gehele partij vanaf zet 1 (Fischer methode)

Artikel 6: BEGIN PARTIJ/ SPELER NIET OP TIJD AANWEZIG

1.                                Spelers dienen om 20.15 uur aanwezig te zijn (zie artikel 3.1).

Bij het niet op tijd aanwezig zijn van:

  1. de witspeler: de zwartspeler dient de klok  in gang te zetten;
  2. de zwartspeler: voert de witspeler zijn 1e zet uit en drukt vervolgens zijn klok in.

Een partij wordt verloren verklaard wanneer een speler niet voor 21.15 uur aanwezig is in het clublokaal, tenzij tussen beide partijen en met toestemming van de competitieleider anders geregeld.

Artikel 7: BEEINDIGING PARTIJ

1.       Na het beŽindigen van het officiŽle gedeelte van de partij dient bij eventuele na-analyses of anderzijds de rust en de concentratie van de andere spelers te worden gewaarborgd.

2.       Na afloop van de partij en bij eventuele na-analyses heeft de witspeler de verplichting de gebruikte schaakstukken, kloken het bord op te bergen en terug te plaatsen in de

daarvoor bedoelde schaakkast c.q. bergruimte.

Artikel 8: RANGSCHIKKING

1.     Voor iedere overwinning of een bye ontvangt de speler 1 punt. Voor een remise of bonus Ĺ punt.

2.     Eindigen 2 of meer spelers in de eindstand van de interne competitie met een gelijk aantal punten dan beslist het hoogst behaalde aantal overwinningen. Indien dit ook gelijkuitvalt wordt

het kampioenschap gedeeld, alsmede de overige rangschikkingen.

3.     De kampioen van de interne competitie ontvangt een wisselbeker.


Artikel 9: VERTREK EN/OF TERUGTREDING LEDEN

Bij tussentijdse terugtreding door een speler uit de interne competitie blijven alle uitslagen gelden van alle door deze speler gespeelde partijen.

Artikel 10: VERVANGING COMPETITIELEIDER

De competitieleider is tevens arbiter. Ter assistentie van de arbiter in de speelzaal, en bij diens afwezigheid, zijn 2 assistent-arbiters door de vergadering aangewezen. Vanaf 1 september 2011 is Ton Verwaaijen competitieleider en dus ook arbiter. De aangewezen assistent-arbiters zijn Pierre Voss en Theo Koolen.

De arbiter en assistent-arbiters handelen volgens het geldende FIDE-reglement (Nederlandse vertaling). Uitzondering zijn de afwijkende regels ,zoals die in dit competitie-reglement zijn vastgelegd. Overige leden mogen geen enkele bemoeienis hebben met de partij van anderen. Het FIDE-artikel, waarbij bv de arbiter het vallen van de vlag constateert en wellicht daarmee de partij verloren verklaard wegens tijdsoverschrijding is enkel voorbehouden aan de arbiter of diens assistenten; bij afwezigheid van arbiters is alleen de claim van een van beide spelers van toepassing.

Artikel 11: OVERIGE ZAKEN

1.       Om de noodzakelijke bereikbaarheid voor spelers te bevorderen wordt uitsluitend de trilfunctie van een gsm toegestaan.

2.       Bij overtreding van lid 1 van dit artikel zal betrokkene een waarschuwing krijgen bij een 1e overtreding en wordt de partij verloren verklaard bij de volgende overtreding.

3.       In het clublokaal mag niet gerookt worden.

Artikel 13: NIET-BESCHREVEN REGELS

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider, eventueel in overleg met het bestuur.

Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 1 september 2022