Competitiereglement Interne Competitie 2011/2012

In dit reglement betekenen de woorden 'hij' en 'zij' tevens 'zij' en 'haar'.

Artikel 1: BEGIN EN EINDE COMPETITIE

 1. De interne competitie begint en eindigt conform het speelschema dat vastgesteld wordt in de ledenvergadering voorafgaande aan de competitie. Gespeeld wordt volgens het Zwitsers systeem. De competitie bestaat uit 3 cyclussen van elk 9 ronden. Alleen bij hoge uitzondering (wanneer bv. het clublokaal niet beschikbaar is) kan hiervan door de competitieleider worden afgeweken.
 2. In verband met het rapidkampioenschap en het snelschaakkampioenschap zal de interne competitie in oktober/november respectievelijk in februari beide keren gedurende 2 weken worden onderbroken. Raadpleeg hiervoor het aan elke speler in het bezit gestelde speelschema voor het gehele seizoen.

Artikel 2: PLAATS VAN SPELEN

De leden zijn verplicht de voor hen vastgestelde partijen te spelen op de competitieavond en in het clublokaal, tenzij in overleg met de competitieleider anders is bepaald.

Artikel 3: VERHINDERING/VERSTEK

 1. Indeling vindt plaats op de competitieavond in het clublokaal om 20.15 uur. De spelers zijn verplicht zich vr 20.15 uur in het clublokaal aan te melden bij de competitieleider of diens vervanger. Spelers die mee willen spelen maar mogelijk niet om 20.15 uur aanwezig zijn dienen dit vr 20.15 uur te melden bij de competitieleider of bij iemand van het clublokaal; zij worden dan ingedeeld.
 2. Spelers kunnen zowel in de 1e als in de 2e cyclus twee bye`s opnemen: de eerste bye telt als 1 punt en de tweede bye als een 0,5 punt per cyclus. In de 3e cyclus kan men n bye opnemen, alleen niet in de laatste 4 speelronden. Deze bye telt als 1 punt mee.
 3. Een speler die geen gebruik maakt van het gestelde onder lid 2 en toch wil worden ingedeeld en de partij volgens de geldende programmering van de clubavond wenst te spelen, kan geen beroep meer doen op een bye zoals onder lid 2 van dit artikel is gesteld.

Artikel 4: NOTATIE PARTIJ EN SPELEN MET DE KLOK

Alle spelers zijn verplicht:

 1. de notatie van de partij duidelijk bij te houden en
 2. te spelen met de klok.
 3. Als een speler minder dan 5 minuten over heeft voor de 1e of 2e tijdcontrole dan hoeft hij niet meer te noteren. Na het vallen van de vlag bij de 1e tijdcontrole dient hij onmiddellijk zijn notatieformulier volledig bij te werken.

Artikel 5: SPEELTEMPO

Het speeltempo per speler bedraagt bij:

 1. aanvang van de partij 40 zetten in 1 uur en 45 minuten
 2. na de 1e tijdcontrole krijgen beide spelers 15 minuten extra bedenktijd (met behoud vangespaarde tijd) voor de rest van de partij.

Artikel 6: BEGIN PARTIJ/NIET-OPKOMST SPELER

 1. Spelers dienen om 20.15uur aanwezig te zijn (zie artikel 3.1).
 2. Bij niet-opkomst van:
  1. de witspeler dient de zwartspeler de klok van de witspeler in gang te zetten
  2. de zwartspeler voert de witspeler zijn 1e zet uit en drukt vervolgens zijn klok in.
 3. Een partij wordt verloren verklaard wanneer een speler niet voor 21.15uur aanwezig is in het clublokaal, tenzij tussen beide partijen en met toestemming van de competitieleider anders geregeld.

Artikel 7: BEEINDIGING PARTIJ

 1. Na het beindigen van het officile gedeelte van de partij dient bij eventuele na-analyses of anderzijds de rust en de concentratie van de andere spelers te worden gewaarborgd.
 2. Na afloop van de partij en eventuele na-analyse heeft elke speler de verplichting de gebruikte stukken op te bergen in de daarvoor bestemde kistjes en doosjes, overeenkomstig de nummering van stukken en kistje.

Artikel 8: PROGRAMMERING

De competitieleider deelt op de competitieavond in volgens het Zwitsers systeem op rating. De indeling geschiedt als volgt:

 1. Cyclus 1: eerste speelronde random loting, daarna het Zwitsers systeem via computer, op basis van rating (en uitslag 1e speelronde)
 2. Cyclus 2: eerste speelronde gestuurde loting via het Zwitsers systeem, op basis van stand na 1e cyclus. Daarna Zwitsers systeem via computer, op basis van rating (en uitslag 1e speelronde).
 3. Cyclus 3: eerste speelronde gestuurde loting via het Zwitsers systeem, op basis van totaalstand na 2e cyclus. Daarna Zwitsers systeem via computer, op basis van rating (en uitslag 1e speelronde).

De rating dient na de 1e en 2e cyclus te worden bijgewerkt zodat deze bij aanvang van de cyclus actueel is.

Bij een oneven aantal in te delen spelers krijgt de speler die geen tegenstander heeft een bye (1 punt):

  1. als n of meer van de aanwezige spelers deze bye nog niet ontvangen heeft dan is de stand in de interne competitie van deze spelers bepalend: de speler die het hoogste in de ranglijst staat krijgt deze bye.
  2. als alle aanwezige spelers deze bye al ontvangen hebben dan is de stand in de interne competitie van de spelers die deze bye nog geen 2 keer ontvangen hebben bepalend: de speler die het laagste in de ranglijst staat krijgt deze bye.
 1. Men speelt binnen een cyclus in principe niet vaker dan 1 keer tegen dezelfde speler.
 2. De kleurverdeling bij een 2e partij tussen 2 spelers is tegengesteld aan de kleurverdeling bij de 1e partij tussen die spelers. Het gehanteerde Zwitsers systeem dient hierop toe te zien. Ook de kleurverdeling bij de 3e partij tussen 2 spelers is volgens de gepubliceerde indeling.

Artikel 9: RANGSCHIKKING

 1. Voor iedere overwinning ontvangt de speler 1 punt. Voor een remise punt.
 2. Wanneer een speler namens de SV Gennep op de reguliere clubavond (meestentijds donderdagavond) aan een wedstrijd voor de Drie-Provincin- of Bondscompetitie deel neemt, ontvangt hij voor een overwinning of remise 1 punt respectievelijk punt voor de interne competitie. Bij een nederlaag ontvangt hij geen punt voor de interne competitie.
 3. Uitzondering hierop wordt gemaakt in de 3e cyclus :De koploper(s), en de spelers die op het moment van het spelen van de externe competitie op geringe afstand van de koploper(s) staan, mogen hun externe wedstrijd niet mee laten tellen voor de Interne competitie teneinde competitievervalsing te vermijden. De geringe afstand is in september 2011 vastgesteld op maximaal 2 punten.
 4. Bij plaatsbepaling telt alleen het aantal behaalde punten, het onderling resultaat is niet van belang bij gelijk eindigen. De enige uitzondering is de vaststelling van het kampioenschap. Bij gelijk eindigen van twee of meerdere spelers op plaats 1, is het onderling resultaat beslissend. Indien dit ook gelijk uitvalt wordt het kampioenschap gedeeld.
 5. Plaats 1 t/m 3 in de eindranglijst ontvangen een prijs. Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld.


Artikel 10: VERTREK EN/OF TERUGTREDING LEDEN

Bij tussentijdse terugtreding door een speler uit de interne competitie blijven alle uitslagen gelden van alle door deze speler gespeelde partijen.

Een speler die zich terugtrekt zal geen byes meer ontvangen.

Artikel 11: VERVANGING COMPETITIELEIDER

De competitieleider is tevens Arbiter. Ter assistentie van de Arbiter in de speelzaal, en bij diens afwezigheid, zijn 2 assistent-arbiters door de vergadering aangewezen. Vanaf 1 September 2011 is Ton Verwaaijen Arbiter, en assistent-Arbiters zijn Pierre Voss en Theo Koolen.

De Arbiter en Assistent-Arbiters handelen volgens het geldende FIDE reglement (Nederlandse vertaling). Uitzondering zijn de afwijkende regels ,zoals die in dit competitie reglement zijn vastgelegd. Overige leden mogen geen enkele bemoeienis hebben met de partij van anderen. Het FIDE artikel, waarbij bv de Arbiter het vallen van de vlag constateert en wellicht daarmee de partij verloren verklaard wegens tijdsoverschrijding is enkel voorbehouden aan de Arbiter of diens assistenten; bij afwezigheid van Arbiters is alleen de claim van een van beide spelers van toepassing.

Artikel 12: OVERIGE ZAKEN

 1. Om de noodzakelijke bereikbaarheid voor spelers te bevorderen wordt uitsluitend de trilfunctie van een gsm toegestaan.
 2. Bij overtreding van lid 1 van dit artikel zal betrokkene een waarschuwing krijgen bij een 1e overtreding en wordt de partij verloren verklaard bij de volgende overtreding.
 3. Zolang er geschaakt wordt mag er in het clublokaal niet gerookt worden.

Artikel 13: NIET-BESCHREVEN REGELS

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider, eventueel in overleg met het bestuur.

Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 1 september 2011